Måndagen den 18 april arrangerade TURVA tillsammans med skolan en föreläsning för föräldrarna. Stefan Hertz föreläste om barnens utveckling, gruppdynamik och hur vi föräldrar i samarbete med skolan kan hjälpa barnen att ha både bra social tillvaro och nå bra resultat i skolan. Föreläsningen var mycket uppskattad av de ca trettiotalet föräldrar som närvarade.
Maanantaina 18. huhtikuuta järjesti TURVA yhdessä koulun kanssa luennon vanhemmille. Stefan Hertz kertoi luennollaan meille lapsen kehityksestä, ryhmädynamiikasta ja siitä, kuinka me vanhemmat voimme yhteistyössä koulun kanssa auttaa lapsia saamaan hyvän sosiaalisen elämän ja saavuttamaan hyviä koulutuloksia. Kaikki noin 30 läsnäolijaa olivat oikein tyytyväisiä luentoon.

 

Bland annat fick vi bra tips på vad man kan fråga barnen, exempelvis om barnen leker s.k. herre och slav –lekar. Om det förekommer, om rollerna i så fall är rättvisa eller om någon behandlas mycket sämre än andra. Om någon behandlas mycket sämre än andra så kan det vara en indikation på att någon i barngruppen mobbas. Även annat olämpligt beteende diskuterades, allt från att himla med ögonen till att skratta åt någon.
Saimme mm. hyviä vinkkejä siitä, mitä lapsilta voi kysellä. Yksi esimerkki oli nk. herra ja orja -leikki. Lapsilta voi kysyä leikitäänkö sitä koulussa ja jos leikitään, ovatko pelin roolit oikeudenmukaisia vai kohdellaanko jotakuta lasta huonommin kuin muita ”orjia”. Jos tiettyä lasta kohdellaan jatkuvasti huomattavasti kovemmin orjana kuin muita, se voi olla merkki lapsen kiusaamisesta. Muuta ei-sopivaa käytöstä on esimerkiksi silmien pyörittely ja muille hihitteleminen.
 

Stefan tipsade oss också om ett test, KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Känsla av sammanhang är mycket viktigt för att barnen ska känna att skolan och skolarbetet är både begripligt, meningsfullt och hanterbart för dem. Vill man testa hur ens egen känsla av sammanhang är, så kan man söka efter ett test på nätet.
Stefan antoi myös vinkin KASAM-testistä. KASAM tulee sanoista Känsla Av SAMmanhang. Tämä asiayhteyden tunteminen on tärkeää, jotta koulu ja koulutyö tuntuvat lapsista ymmärrettäviltä, tarkoituksenmukaisilta ja käsiteltävissä olevilta. Omaa asiayhteyden tuntemusta voi testata myös etsimällä netistä KASAM-testejä.
 

Ett annat tips som vi fick är UR:s filmer ”Vara vänner” som finns på http://urskola.se/Produkter/155114-Vara-vanner-Ida-ar-utfryst. Man kan gärna titta på filmerna tillsammans med sina barn och prata om dem. T.ex. om barnen känner igen sig, om sånt händer i deras klass osv.
Toinen Stefanin antama vinkki oli katsella lasten kanssa UR:in tuottamia ”Vara vänner” -filmejä. Ne löytyvät osoitteesta http://urskola.se/Produkter/155114-Vara-vanner-Ida-ar-utfryst. Filmejä voi mielellään katsella lasten kanssa ja keskustella niiden tilanteista heidän kanssaan. Tunnistaako lapsi esimerkiksi itsensä filmistä, tai tapahtuuko filmin kaltaisia asioita hänen luokallaan jne.
 

Slutligen fick vi tips om Carol Dweck, vars föreläsningar om ”growth mindsets” kan ses på YouTube. Carol forskar om fixerade och dynamiska attityder mot inlärning. En central fråga är hur dynamiska ”mindsets” kan hjälpa barnen att få bättre studieresultat, och att även trivas bättre med sina liv.
Lopuksi saimme myös vinkin Carol Dweckistä, jonka luentoja ”kasvun ajatusraameista” (”growth mindsets”) voi katsella YouTubesta. Carol tutkii oppimiseen liittyviä pysyviä ja dynaamisia asenteita, ja kuinka dynaamisen asenteen oppiminen voi auttaa lapsia saavuttamaan parempia oppimistuloksia ja viihtymään paremmin omassa elämässään.

 

Jessica välkomnar Stefan

 

Stefan Hertz